Multilanguage Gateway

Dịch vụ thông dịch - Free Interpreter Services

Dịch vụ thông dịch Free Interpreter Services

Tiếng Việt - Publications in Vietnamese

Cập nhật (VI-05-10003) Update (EN-05-10003)
Hiểu rõ về Quyền lợi (VI-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Số và Thẻ Social Security của Quý Vị (VI-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Số Social Security dành cho người ngoại kiều (VI-05-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Quyền Lợi Dành Cho Trẻ Em Bị Khuyết Tật (VI-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Quyền lợi dành cho người khuyết tật (VI-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
Cách chúng tôi quyết định xem liệu quý vị còn có tình trạng khuyến tật đủ điều kiện hay không (VI-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Quyền Thắc Mắc Quyết Định về Ðơn Xin của Quý Vị (VI-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Cổng Nối Đa Ngôn Ngữ (VI-05-10722) Multilanguage Gateway (EN-05-10722)
Tiền Phụ Cấp Lợi tức An Sinh (Supplemental Security Income hay SSI) cho người không quốc tịch (VI-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Forms Instructions in Vietnamese

Đơn Đăng Ký Thẻ Social Security (An Sinh Xã Hội) (SS-5-VI-INST) General Instructions for Completing the Application for a Social Security Card (SS-5)
Medicare Hướng Dẫn Tổng Quát Cách Điền Đơn Xin Trợ Cấp Bổ Sung Để Thanh Toán Chi Phí Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare (SSA-1020-INST-VI) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Social Security Statement Sample in Vietnamese

Bảng Kê Social Security của Quý Vị Your Social Security Statement

Statement Fact Sheets in Vietnamese

Sẵn Sàng Nghỉ Hưu (Tờ Thông Tin Dành Cho Người Lao Động Trong Độ Tuổi 18-48) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 18-48)
Sẵn Sàng Nghỉ Hưu (Tờ Thông Tin Dành Cho Người Lao Động Trong Độ Tuổi 49-60) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 49-60)
Sẵn Sàng Nghỉ Hưu (Tờ Thông Tin Dành Cho Người Lao Động Trong Độ Tuổi 61-69) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 61-69)
Sẵn Sàng Nghỉ Hưu (Tờ Thông Tin Dành Cho Người Lao Động Từ 70 Tuổi Trở Lên) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 70 and Up)
Quý Vị Có Thu Nhập Không Được Social Security Bảo Hiểm You Have Earnings Not Covered By Social Security
Sẵn Sàng Tham Gia Medicare Medicare Ready
Supplemental Security Income Và Các Quyền Lợi Khác Supplemental Security Income And Other Benefits
Đi Làm Thêm Có Thể Giúp Quý Vị Tăng Quyền Lợi Trong Tương Lai Additional Work Can Increase Your Future Benefits
Cách Để Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Quyền Lợi How You Become Eligible For Benefits
Thông Tin Cơ Bản về Social Security dành cho Người Lao Động Mới Social Security Basics for New Workers

Related Information

Chú giải Glossary